Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Ellenőrző Testület előzetes állásfoglalása

 

Az ET előzetes állásfoglalása az MRKA 2009. évi gazdálkodási tervéről

 
 

Az Ellenőrző Testület (ET) előzetesen, az MRKA kuratóriuma elnökségi ülésére történő benyújtás előtt megvizsgálta a Magyar Rádió Közalapítvány (MRKA) 2009. évi gazdálkodási tervének és költségvetésének tervezeti formáját.

 

Ennek során az ET a véleményét egyhangúlag, de határozati forma nélkül, az alábbiak szerint fogalmazza meg:

 
  1. A gazdálkodási terv és a költségvetés - szokásosan - az MRKA számára a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben (Médiatörvény) meghatározott funkciókból és kötelezettségekből indul ki, egyúttal figyelembe veszi a gazdasági prognózisokat is. Az MRKA gazdálkodásának sajátossága és törvényből fakadó kötöttsége, hogy költségeinek bő hattizedét (60,38%-át) a bér- és személyi jellegű kifizetések képezik.

 
  1. Az ET üdvözli, hogy a 2009. évre vonatkozó üzemben tartási díjbevétel növekedése terhére a gazdálkodási terv megemelni tervezi a társadalmi kurátorok költségtérítését 28,57 százalékkal, továbbá az ET üdvözli azt a javaslatot is, hogy szintén ebből a forrásból a munkacsoportok társadalmi kurátor tagjai a munkacsoportokban nyújtott munkájukért - ülésenként - 10.000 forint költségtérítésben részesüljenek. Az ET ugyanakkor javasolja, hogy a terv nevesítse külön is, hogy ez a költségtérítés - mint a kuratóriumi ülések esetén - kizárólag a munkacsoport ülésein részt vevő társadalmi kurátorokat illeti meg.

 
  1. Az ET tudomásul veszi, hogy a hivatal munkatársainál 5,6 %-os bruttó emelés történik, azonban fontosnak tartja, hogy egyrészt legyen a tervben egyértelmű, hogy kit tekint a terv munkatársnak (munkaviszony, megbízási viszony), továbbá, hogy a terv külön mutassa be, hogy összegszerűségében mekkora költségnövekedést jelent ez az emelés az MRKA költségvetésében.

 
  1. Az ET tudomásul veszi a terv azon részét, amely az elnökség és az ET tagjai költségtérítésével kapcsolatos önmérsékletre utal. Bárminemű más jellegű kiegészítő juttatás tervbe történő beépítését azonban csak akkor látja elfogadhatónak, ha a juttatás jogszabályi alapjai egyértelműek, s azok a tervből tételesen is kiolvashatóak, továbbá ha a juttatás igazodik az abban részesülők MRKA-hoz kapcsolható tevékenységéhez, és azzal arányos. Mindazonáltal az ET megjegyzi, hogy nem tart törvényellenesnek egy olyan, esetlegesen több lépcsőben megvalósuló, költségtérítés emelésére vonatkozó, a tervben nem szereplő javaslatot, amely egyrészt hasonló szintre hozná a költségtérítés összegét a többi közalapítványban alkalmazott, jelenleg rendkívüli különbséget mutató költségtérítési mértékhez, s ezzel az 1996 óta napjainkig bekövetkezett infláció hatását is ellensúlyozná, másrészt tiszteletben tartaná a jelenlegi gazdasági helyzet okozta, önmérsékletre intő feszültségeket is. A döntésnek ugyanakkor átláthatónak, egyértelműnek, indokolhatónak, vállalhatónak és nyilvánosságra hozhatónak kell lennie.

 
  1. Az ET javasolja, hogy az összes, a tervben szereplő bér, megbízási díj, és költségtérítésre vonatkozó emelések kiadási összege, valamint a költségek növekedése 2008-hoz képest - konkrétan nevesítve - tételenként, és összesítve is, áttekinthető módon jelenjék meg a szöveges tervben.

 
  1. Az ET indokoltnak tartja a szöveges tervben ismertetett okok alapján, hogy a Közalapítvány hivatala funkcionálisan kedvezőbb telephelyre költözzön, ezért szükségesnek tartja, hogy a tervezett költözésre az MRKA tartalékot képezzen.

 
  1. Az ET tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány a 2009. évben 16.233 e forint nyereséggel számol, miként azt is, hogy a nyereség összegét a Médiatörvény előírásainak megfelelően átadja a Magyar Rádió Zrt. részére.

 
  1. Az ET ezúton kíván rámutatni arra, hogy az MRKA 2009. évi költségvetési tervében nem szerepel előirányzat esetleges szakmai programok lebonyolítására, amely programok adott esetben jelentős eredményeket is hozhatnak. A szakmai programok, tapasztalatcserék, konzultációk pénzügyi forrását a betervezett 16.233 e Ft nyereség terhére biztosítani lehetne. Az ET ezért javasolja ilyen tartalmú sor beállítását a költségvetésbe.

 
  1. Az ET tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány gazdaságilag egyensúlyban van, kötelezettségeinek minden esetben eleget tett, köztartozása nincs.

 

Figyelemmel a fenti megállapításokra és észrevételekre, az Ellenőrző Testület a 2009. évi gazdálkodási terv és költségvetés tervezeti formáját megtárgyalásra ajánlja az MRKA Kuratóriuma elnökségének, s az elnökség döntését követően álláspontját és véleményét -szokás szerint - határozati formában fogja megfogalmazni.

 
 

Budapest, 2009. február 11.

 
 

Dr. Bencze Izabella

elnök s.k.

 
 

Laczik Zoltán Nagy Tamás

tag s.k. tag s.k.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 

Kapcsolódó állomány(ok)
ÁllományÁllomány méret
Download this file (PDF718snnnoujoexeqesxqzcyc.pdf)Ellenőrző Testület előzetes állásfoglalása45 kB