Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Ellenőrző testületi határozat 2007-11-22


5 /2007.(XI.22) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

„A Testület hangsúlyozza, hogy ellenőrzési tevékenysége során a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv. 62.§-ban foglaltaknak megfelelő hatáskörben végzi munkáját. A munka megosztásánál figyelembe veszik a tagok szakmai hozzáértését, és rögzítik, hogy tevékenységüket megválasztásuk hátralévő idejében Ellenőrzési munkaterv alapján látják el, a munkatervi feladatoknál külön meghatározva a feladat koordinálásában/végrehajtásában a Testület feladat - és jogkörében eljáró (felelős) személyt.

A Testület hangsúlyozza, hogy az Ellenőrzési munkaterv módosításának illetve kiegészítésének a jogát szükség esetén fenntartja.”

Dr Bencze Izabella

Sk

MRKA ET elnök

6 /2007.(XI.22) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

„Az MRKA ET 2007 novemberétől 2008 márciusáig (a tagok megválasztása lejártának időpontjáig) tartó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg a Testület:

  1. Célellenőrzés keretében:

1/a. Fel kell mérni, hogy az előző (2007. október 1.-e előtti) összetételű ET az ellenőrzési munkáját minden általa elindított ellenőrzési folyamatban be fejezte-e, s az eredmény függvényében az esetleg folyamatban lévő ellenőrzéseket be kell fejezni.

Határidő a felmérés befejezésére, és a Testület tájékoztatására: 2007. december 13.

Felelős: Dr. Göblyös István

1/b. Az ÁSZ 2007. évi, „ A nemzeti hírügynökségről szóló törvényben, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényben meghatározott közszolgálati feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről szóló jelentés”-ben az MRKA kuratóriuma számára megfogalmazott javaslatok végrehajtásának ellenőrzése.

Határidő: az MRKA kuratóriuma elnökségének a Testület számára a javaslatok végrehajtásával kapcsolatban meghatározott időrendjéhez igazodóan, de legkésőbb 2008. február 20.

Felelős: Dr. Bencze Izabella

Az MRKA ET javasolja az MRKA kuratóriuma elnöksége számára, hogy készíttessen munkatervet az Ász javaslatok teljes körű és rövidtávon belül történő megvalósítására az MR Zrt. vezetőségével oly módon, hogy a feladatokat olyan időponttal tűzzék ki, hogy figyelemmel a kuratórium elnöksége tagjai megbízatásának 2008. februári megszűnésére, az MR Zrt. vezetősége még a jelenlegi összetételű kuratóriumnak be tudjon számolni a rájuk meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az MRKA ET javasolja továbbá, hogy az MRKA kuratóriuma jelenlegi megbízatásának ideje alatt hajtsa végre az ÁSZ jelentés alapján közvetlenül rá háruló, javaslatként meghatározott feladatot.

Az MRKA ET kéri, hogy az MRKA kuratóriumának elnöksége záros határidőn belül tájékoztassa a Testületet az ÁSZ jelentésben foglalt javaslatok megvalósítására meghatározott időpontokról.

1/c. Az MRKA kuratóriuma és elnöksége 2007. évre vonatkozó munkatervének és éves munkájának összevetése, a megvalósítás tényének és mértékének megállapítása.

Határidő a tényadatok összevetésére: 2008. január 31.

Felelős: Laczik Zoltán

A tényadatok alapján történő értékelésre testületi döntést kell hozni.

Határidő a testületi döntésre: 2008. február 20.

1/d. Az MRKA kuratóriuma éves beszámolójának véleményezése.

Határidő: az éves beszámoló elkészítését követő záros határidőn belül.

Felelős: Dr Bencze Izabella

Dr Göblyös István

Laczik Zoltán

1/e. Az MRKA kuratóriuma 2008. évi gazdálkodási, pénzügyi tervének véleményezése.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: Dr Bencze Izabella

Dr Göblyös István

Laczik Zoltán

  1. Folyamatos ellenőrzés keretében:

Az MRKA kuratórium és elnökség által hozott határozatok jogszerűségének vizsgálata.

Határidő: folyamatos

Felelős a testület elé történő terjesztésért: Dr. Bencze Izabella”

Dr Bencze Izabella

Sk

MRKA ET elnök

7/2007.(XI.22) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

„A Testület megtárgyalta, és egyetértett az MRKA kuratórium elnökségének

  • Az MR Zrt. kétéves stratégiai tervéről hozott EH 18/2007 (11.19) számú,

  • A 2008. évi adásidő meghatározásáról szóló EH 19/2007 (11.19) számú,

  • A 2008. évi sugárzási díjak tervezésének előterjesztéséről szóló EH 20/2007 (11.19.) számú, és

  • A kuratórium elnöke, elnökhelyettese az elnökség egy tagja, valamint a hivatalvezető londoni utazásáról szóló EH 21/2007 (11.19.) számú elnökségi határozataival.

A Testület kihangsúlyozza, hogy kiemelten egyetért az EH 18/2007 (11.19) számú határozatának azon megállapításával, hogy az ingatlanhasznosítást illető elgondolásoknál „a további tervezés abból indul ki, hogy a zrt. székhelye nem változik. Ugyanakkor az ET fenntartja a kuratórium elnökségi ülésén az ET képviselője részéről elhangzott azon álláspontját, hogy az MR zrt által benyújtott előterjesztések nem minősülnek megfelelően alátámasztott stratégiának, hanem csak olyan elgondolásnak, amely az elkészítendő stratégia irányát meghatározza. Az ET egyben felhívja a kuratórium elnökségének figyelmét az EH 10/2007. (06.11.) szám alatti saját határozatára, amely egyértelműen felszólította az MR zrt elnökét, hogy 2007. október 31.áig készítse el az intézmény stratégiai tervét.”

Dr Bencze Izabella

Sk

MRKA ET elnök

8 /2007.(XI.22) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

„Az MRKA ET sajnálattal vette tudomásul, hogy az MRKA kuratóriumának 2007. november12-re elnapolt ülése - a szükséges jelenlét hiányában - határozatképtelen volt, s emiatt az ülésen szereplő napirendi pontok megtárgyalásának befejezését 2007. december 3.-ra kellet halasztani.

Az MRKA ET kifejezi azon véleményét, hogy az ilyen típusú, a kuratórium éves munkarendjének betartását felborító események munkaidő pazarlást eredményeznek, és nemkívánatos feszültségeket gerjeszthetnek úgy az MR Zrt. munkavállalói, mint az MRKA kuratóriuma tagjai között, ezért ajánlja az MRKA kuratóriuma elnökségének, hogy a 2007. december 3-ai kuratóriumi ülésen tegye egyértelművé a kuratórium tagjai számára, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében az esetleges késésüket indokoltnak tartja előre, megfelelő időben jelezni. Ajánljuk továbbá, hogy a kuratórium elnöksége hívja fel a figyelmet a kuratórium tagjai számára az elnapolt ülésekkel kapcsolatos költségtérítési szabályokra.”

Dr Bencze Izabella

Sk

MRKA ET elnök

9 /2007.(XI.22) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

„ A testület tagjai ellenőrzési feladatuk ellátása során egymással közvetlen e-mail kapcsolatot tartanak; az e-mailen küldött véleményeket, álláspontokat a későbbiekben írásos anyagként és előterjesztésként elfogadhatják. Az e-mail váltást, amennyiben azt írásos előterjesztésnek elfogadja a Testület, a Testület irattárában kinyomtatva, és a küldő általi aláírással ellátva megőrzik.”

Dr Bencze Izabella

Sk

MRKA ET elnök

5

Kapcsolódó állomány(ok)
ÁllományÁllomány méret
Download this file (PDF297zjrvqgwabeodsltqjart.pdf)Ellenőrző testületi határozat 2007-11-2257 kB