Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Ellenőrző Testületi határozatok 2009.11.12

Jegyzők121109

 

 
 

„10/2009.(XI.12) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

Az MRKA ET éves ellenőrzési feladatáról szóló 7/2009. (VI. 4.) sz. MRKA ET ügydöntő határozat 1/a. és 1/b. pontjában foglalt feladatait végrehajtotta. Az írásban benyújtott ellenőrzési dokumentumokat az ET - egyhangú szavazással, elektronikus úton - jóváhagyta, és úgy határozott, hogy az ellenőrzési megállapításokat jelen határozat mellékleteként közzéteszi.

 
 

Jelentés

 

az MRKA 2009. I-IX. havi gazdálkodásának ellenőrzéséről

 
 
 

Az Ellenőrző Testület munkatervének megfelelően 2009. október 26-án ellenőrzést végeztem a Magyar Rádó Közalapítvány (a továbbiakban: MRKA) 2009. évi I-IX. havi gazdálkodását illetően. Az ellenőrzés helyszíne az MRKA Hivatala volt, az ellenőrzés a Hivatal illetékes munkatársainak bevonásával történt.

 

Az alábbiakban ismertetett ellenőrzés célja kettős volt:

 
 • Egyrészt annak kimutatása, hogy az MRKA gazdálkodása időarányosan mennyiben felel meg saját költségvetési terve előirányzatainak.

 • Másfelől azt vizsgáltam, hogy a gazdálkodás egésze mennyiben tesz eleget a költségtakarékosság elvárható általános követelményeinek.

 

Az ellenőrzés során figyelembe vettem a következőket:

 
 • Az MRKA működésének és gazdálkodásának alapvető jogszabályi hátterét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évről szóló költségvetési törvénye, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) rendelet, valamint az MRKA Alapító Okirata biztosítja.

 
 • A Közalapítványnak a 2009. évben is alapvető feladata volt és maradt, hogy a Magyar Rádió Zrt. tulajdonosaként gondoskodjék a közszolgálati műsorszolgáltatás médiatörvényben meghatározott követelményeinek érvényesítéséről. Az MRKA meghatározott közfeladatokat lát el. E feladatokat a Magyar Rádió Zrt. működtetése útján végzi akként, hogy ez a tevékenység egyben a Közalapítvány célszerű tevékenysége is, ezért nem minősül vállalkozási tevékenységnek. A médiatörvény alapján az MRKA működési költségeit az Országos Rádió és Televízió Testület Műsorszolgáltatási Alapjából átutalt összegek fedezik.

 

Az elemzés alapvető módszere a terv/tény összevetés volt. Az ellenőrzés megállapításai a 2009. szeptember 30-i állapotot tükrözik. Fontos leszögezni, hogy jelen előterjesztés az ellenőrzés összefoglalója, azaz igyekszik a lényeget bemutatni, ezért nem tér ki az MRKA 2009. évi költségvetésének valamennyi sorára, illetve az egyes sorok minden részletére, és nem tartalmaz megállapításokat a számottevőnél csekélyebbnek ítélhető eltérésekre nézve.

 
 

KIADÁSI OLDAL

 
 

I. Túllépést eredményező folyamatok:

 
 1. Tiszteletdíjak és személyi jellegű kifizetések:

Az elnökségi létszám a tervezett 14 főhöz képest 1 fővel emelkedett (az Országgyűlés májusban új tagot delegált az Elnökségbe), ezért a tervhez viszonyítva az év végén az új tag tiszteletdíjával és költségtérítésével megegyező túllépés lesz a megfelelő sorokon.

 

2.) Járulékok:

Természetesen az előbbi tény járulékvonzatának megfelelő túllépés lesz ezen a soron.

 

3.) Oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos ktg.-ek:

A túllépés oka szakmai tényező: a tervezetthez képest nagyobb volt az érdeklődés a médiakonferencia, illetve más szakmai rendezvények iránt. (Terv: 800 ezer Ft, várható tényszám:1 500 ezer Ft)

 
 
 

II. Megtakarítást eredményező folyamatok:

 
 
 1. Tartalék az iroda átköltöztetésére:

A költségvetésben beütemeztünk 30 000 ezer Ft tartalékot az iroda új helyre történő esetleges átköltöztetésére. Mivel a költözés elmaradt, ezen a soron az említett összegű megtakarítás várható.

 
 1. Szakmai programok, tapasztalatcsere:

A szakmai programokra, illetve tapasztalatcserére beütemezett 5 000 ezer Ft a folyó év 30-ig nem került felhasználásra. (Lásd ezzel kapcsolatos javaslatunkat jelen Előterjesztés megfelelő szakaszában.)

 
 
 

III. A költségvetés időarányosan megvalósuló folyamatai:

 
 

Az I. és a II. pontban nem említett költségvetési sorok a lényeget tekintve időarányosan alakulnak. Ezt az önmagában is kedvező tényt méginkább érzékelteti az, ha megemlítjük, hogy a 2008. év hasonló pénzügyi ellenőrzésekor még az alábbi sorokon is várható túllépést érzékeltünk:

 
  • Személygk. használati költségtérítés

  • Reprezentációs költség

  • Amortizáció

  • Telefon- és postaköltségek

 

Említést kíván ugyanakkor az is, hogy a szakértői (ügyvédi) díjakra fordított kiadások az elmúlt évhez képest jelentős mértékben megnőttek. Ezt annak ellenére érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy a költségvetési tervszámhoz képest egyelőre nem szólaltatja meg a kontrolling csengőjét az időarányos tényadat, illetve, az eleve tervezett magasabb kiadásnak nyilvánvalóak az MRKA tevékenységéhez kapcsolódó szakmai indokai.

 
 
 

BEVÉTELI OLDAL

 
 

A bevételi oldal Műsorszolgáltatási Alap sora a költségvetési tervnek megfelelően alakul. A terv beillesztette az „Átvállalással nem érintett üzembentartási díj” sort 5 000 ezer Ft értékben. Folyó év szeptember 30-ig már beérkezett 6 000 ezer Ft, tehát az év végéig - az eddigi időarányos bevételt extrapolálva - hozzávetőleg 8 000 ezer Ft bevétel vetíthető előre.

 

A növekmény abból fakad, hogy a vendéglátóipari egységeknek a televíziókészülékek nyilvános üzemeltetése címén tett befizetései a vártnál erőteljesebben emelkedtek, vélhetően az APEH fokozott ellenőrzéseinek következtében. Várhatóan az „Egyéb bevételek” is meghaladják a tervezettet, ennek forrása az MR Zrt.-hez továbbhárított bankköltség, továbbá az MRKA-nál a mobiltelefon- és üzemanyagkeret túllépése miatti befizetések.

 
 
 

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

 
 

Az MRKA 2009-re tervezett költségvetése7 610 ezer Ft eredményt irányzott elő. Folyó év szeptember 30-án 44 000 ezer Ft eredmény mutatkozott. Jóllehet, az előre láthatóan felmerülő IV. negyedévi kiadásokra tekintettel, a tényadat nem vetíthető ki lineárisan, annyi mindenképpen leszögezhető, hogy az év végére - jelenlegi információink szerint - az eredmény számottevően meg fogja haladni a tervezettet.

 
 
 

FÕBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

 
 
 1. Természetesen a legfőbb megállapítás az, amit fentebb, a mérleg szerinti eredmény prognosztizálásakor tettünk: az MRKA 2009. évi várható eredménye számottevően nagyobb lesz a tervezettnél.

 
 1. A kiadási oldalon költségnövelő tényezőként megjelenő folyamatok (az elnökség létszámának bővüléséből adódó személyi kifizetések és járulékok emelkedése) a Közalapítványon kívül álló politikai okokból fakadnak. Ezeket az ellenőrzés során objektív tényként tudomásul vettük.

 
 1. Az Ellenőrző Testület (ET) felhívja az Elnökség figyelmét arra, hogy a külső szakértők (ügyvédek) szolgáltatásainak megrendelésekor folyamatosan legyen tekintettel a költségtakarékos gazdálkodás követelményeire, még akkor is, ha - mint fentebb megállapítottuk - az időarányos tényszám nem ad okot komoly aggodalomra.

 
 1. Az ET megkülönböztetett hangsúllyal hívja fel az Elnökség figyelmét arra, hogy megbízási jogviszonyban álló személyek részére (mint pl. ügyvéd) ne finanszírozza a szakmai konferencián való részvétel költségeit, hiszen a mindenkori megbízottak valamennyi költségük figyelembe vételével kötnek megbízási szerződést a Közalapítvánnyal.

 
 1. Tekintettel a hazai digitalizáció közismert helyzetére, illetve a közszolgálati rádiócsatornák pozícionálása körüli eltérő álláspontokra, továbbá egyéb szakmai okokra, az ET úgy véli, hogy az Elnökség az év hátralévő időszakában még élhetne a szakmai programok, tapasztalatcserék megvalósítására irányuló pénzügyi lehetőséggel.

 
 1. Végül pedig, az ET üdvözli azt a tényt, hogy a meghatározó pénzügyi folyamatok többsége alapvetően összhangban áll a költségvetési terv időarányos végrehajtásával.

 
 
 

Budapest, 2009. október 28.

 
 
 
 

Laczik Zoltán

ET-tag

 
 

Terv /Tény összevetés az MRKA kuratóriuma és a kuratórium elnöksége 2009. évi üléseiről

 

Az alábbi összevetés célja annak kimutatása, hogy az MRKA kuratóriumának és a kuratórium elnökségének ülésterve milyen mértékben valósult meg a 2009. évben. Az elemzés módszere a következő volt: a kuratórium és az elnökség egységes táblázatba foglalt éves üléstervét megkaptam az MRKA hivatalától összevetve az ülések tényadatai alapján.

 

A kuratórium és az elnökség üléseinek tervezett napirendi pontjai

2009. január 8-tól 2009. december 31-ig

 
 

E = elnökségi ülés

K = kuratóriumi ülés

 
 
 

január 8.

   

január 15.

   

január 22.

   

január 29.

E

 1. Az Fb. tájékoztatója a 2008. évi vizsgálatairól; az Fb. 2009. évi munkatervének megvitatása

 2. Felhatalmazás az Antenna Hungáriával kötendő szerződéskötésre (?)

 3. A KMSZ érvényesülésnek kuratóriumi értékelést előkészítő vita

 

február 5.

   

február 12.

E

 1. A MR zrt. 2008. negyedik negyedéves gazdasági beszámolója

 2. A Közalapítvány 2009. évi gazdálkodási terve jóváhagyásának előkészítése

 

február 19.

   

február 26.

K

 1. Az MR zrt.-elnök tájékoztatója a Kossuth, a Petőfi és Bartók Rádió helyzetéről

 2. A KMSZ érvényesülésének kuratóriumi értékelése

 3. A Közalapítvány 2009. évi gazdálkodási tervének elfogadása

 

március 5.

   

március 12.

E

 1. A MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve jóváhagyásának előkészítése

 2. Az MR zrt.-elnök tájékoztatója az Archívum helyzetéről; az Archiválási Szabályzat jóváhagyásának előkészítése

 3. A Közalapítvány 2008/2009. évi parlamenti beszámoló-tervezete vitájának folytatása

 

március 19.

   
     

március 26.

K

 1. Az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi tervének elfogadása

 2. az Archiválási Szabályzat jóváhagyása

 3. A Közalapítvány 2008/2009. évi parlamenti beszámolójának megvitatása, elfogadása

 

április 2.

E

 1. Az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve elveinek meghatározása

 2. Az MR zrt. hitelkeret-szerződésének felülvizsgálata

 

április 9.

   

április 16.

E

 1. Az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve jóváhagyásának előkészítése

 2. Az MR zrt. három főadójának (Kossuth, Petőfi, Bartók) költségvetése

 

április 23.

   

április 30.

E

 1. Az MR zrt. 2008. évi beszámolójának, mérleg- és eredménykimutatásának előkészítése kuratóriumi döntésre

 2. Az MR zrt. első negyedéves gazdasági beszámolója

 3. A Közalapítvány 2008. évi beszámolójának, mérleg- és eredménykimutatásának előkészítése kuratóriumi döntésre

 

május 7.

K

 1. Rövid tájékoztató és a kuratórium tagjainak bemutatkozása

 2. Az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi tervének elfogadása

 

május 14.

   

május 21.

K

 
 1. A Magyar Rádió zrt. éves közgyűlése

 • beszámoló az MR zrt. 2008. évi gazdasági tevékenységéről

 • a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló véleménye az MR zrt. 2008. évi beszámolójáról

 • az MR zrt. 2008. évi éves beszámolójának elfogadása

 
 1. A Közalapítvány 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása (az Ellenőrző Testület és a könyvvizsgáló véleményével)

     

június 4.

E

 1. A Magyar Rádió zrt. elnöke javadalmazásának megállapítása

 2. Az Fb.-tagok és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

 

június 11.

   

június 18.

   

június 25.

   

szept. 3.

   

szept. 10.

E

 1. Az MR zrt. második negyedéves gazdasági beszámolója

 2. Az Mr-zrt. Archiválási Szabályzata kuratóriumi elfogadásának előkészítése

 

szept. 17.

   

szept. 24.

E

 1. Az MR zrt.-elnök pályázatában foglalt célkitűzések időarányos megvalósításának kuratóriumi értékelését előkészítő vita

 

október 1.

   

október 8.

K

 1. Az MR zrt.-elnök pályázatában foglalt célkitűzések időarányos megvalósításának kuratóriumi értékelése

 2. Az MR zrt. Archiválási Szabályzatának jóváhagyása

 

október 15.

   

október 22.

   

október 29.

E

 1. A Közalapítvány 2008. évi országgyűlési beszámolójának előzetes vitája

 

november 5.

E

 1. az MR zrt. mindenkori elnöke megválasztása, a megválasztott elnök pályázatában foglaltak végrehajtása értékelési és ellenőrzési módszertanának, eljárási rendjének, szempontrendszerének, valamint a számonkérés rendjének kidolgozása (ld. KH 1/2008)

 

november 12.

   

november 19.

E

 1. Az MR zrt. harmadik negyedéves gazdasági beszámolója

 2. A Közalapítvány 2008. évi országgyűlési beszámolójának második előzetes vitája

 

november 26.

E

 1. A 2010. évi adásidő meghatározásának előkészítése

 2. Tájékoztató az MR zrt. 2010. évre vonatkozó költségvetési tárgyalásairól

 3. Az MR zrt. 2010. évi éves gazdálkodási és pénzügyi tervének előzetes elvei és fő összegei

 

december 3.

   

december 10.

K

 1. A 2010. évi adásidő megállapítása

 2. A Közalapítvány 2008. évi országgyűlési beszámolójának elfogadása

 

december 17.

   
 

A MAGYAR RÁDIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

2009. január 08-TÓL 2009. DECEMBER 31-IG MEGTARTOTT

ELNÖKSÉGI

ÜLÉSEINEK NAPIRENDI PONTJAI

 

január 29.

E

 1. A KMSZ érvényesülésnek kuratóriumi értékelést előkészítő vita.

 2. Felhatalmazás az Antenna Hungáriával kötendő szerződéskötésre

február 12.

E

1. A MR zrt. 2008. negyedik negyedéves gazdasági beszámolója

2. A Kossuth adó URH-s frekvenciájának jobb pozicionálásáról

 1. Az Fb. tájékoztatója a 2008. évi vizsgálatairól; az Fb. 2009. évi munkatervéről

 2. Az MR zrt.-elnök megbízási szerződése

 3. Az MRKA 2009. évi üzleti terve

 4. Az országgyűlési beszámolók időszakáról

március 12.

E

 1. Az MRKA 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve jóváhagyásának előkészítése

március 17.

E (I)

 1. A Magyar Rádió zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve jóváhagyásának előkészítése - INFORMÁLIS ÜLÉS

április 02.

 
 1. Az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve elveinek meghatározása

április 16.

 
 1. Az MR zrt. hitelkeret-szerződésének felülvizsgálata

 2. Az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve jóváhagyásának előkészítése

 3. Az MR zrt. három főadójának (Kossuth, Petőfi, Bartók) költségvetése

április 30.

 
 1. Javaslat az MR zrt. Alapító Okiratának módosítására

 2. Az MR zrt. 2008. évi beszámolójának, mérleg- és eredménykimutatásának előkészítése kuratóriumi döntésre

 3. Az MR zrt. első negyedéves gazdasági beszámolója

 4. A Közalapítvány 2008. évi beszámolójának, mérleg- és eredménykimutatásának előkészítése kuratóriumi döntésre

 5. Javaslat a Magyar Rádió Közalapítvány Iratkezelési Szabályzatának elfogadására

május 14.

 
 1. Javaslat az MR zrt. felügyelőbizottsága egy tagjának megválasztására

június 04.

 
 1. Az MR zrt. 2008. évi beszámolójának, mérleg- és eredménykimutatásának előkészítése kuratóriumi döntésre

 2. A FEB tagjai és a könyvvizsgálók díjazásának megállapítása

 3. A Magyar Rádió zrt. elnökének díjazásáról

július 16.

 
 1. Az MR zrt. elnökének tájékoztatója az intézményen belüli bér- és prémiumrendszerről, valamint a belső rekonstrukciós munkálatokról

 2. Az MRKA Járműhasználati, valamint a Mobiltelefon-használati Szabályzatának módosítása

 3. A Magyar Rádió zrt. elnökének díjazása

 

szept. 10.

 
 1. A felügyelőbizottság felkérése

 2. Az MR zrt. második negyedéves gazdasági beszámolója

 3. Az Mr zrt. Archiválási Szabályzata kuratóriumi elfogadásának előkészítése

 4. A Magyar Rádió Közalapítvány Szabályzata az elnökség és az Ellenőrző Testület költségtérítéséről

szept. 24.

 
 1. Az MR zrt.-elnök pályázatában foglalt célkitűzések időarányos megvalósításának kuratóriumi értékelését előkészítő vita

 2. Tájékoztatás a Benczúr utcai ingatlannal kapcsolatban

okt. 29.

   
 

A MAGYAR RÁDIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

2009. JANUÁR 8-TÓL 2009. DECEMBER 31-IG MEGTARTOTT

KURATÓRIUMI

ÜLÉSEINEK NAPIRENDI PONTJAI

 

február 26.

K

 1. Az MR zrt.-elnök tájékoztatója a Kossuth, a Petőfi és Bartók Rádió helyzetéről

 2. A KMSZ érvényesülésének kuratóriumi értékelése

 3. A Közalapítvány 2009. évi gazdálkodási tervének elfogadása

március 26.

 
 1. Az adóazonosítás és a zenei együttesek elnevezésének gyakorlata

 2. Az MRKA 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi tervének jóváhagyása

május 07.

 
 1. Köszöntő és tájékoztató; a kuratórium tagjainak kölcsönös bemutatkozása

 2. Az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi tervének elfogadása

 3. Az MR zrt. Alapító Okirata módosításának elfogadása

 4. A Magyar Rádió Közalapítvány Iratkezelési Szabályzatának elfogadása

május 21.

 
 1. A Magyar Rádió Zrt. Felügyelőbizottsága egy tagjának megválasztása

 2. A Magyar Rádió zrt. éves közgyűlése

 3. Az MRKA 2008. évi éves beszámolójának, mérleg- és eredmény-kimutatásának megtárgyalása

 4. Kuratóriumi csoport(ok) megalakulása

 

október 08.

 
 1. Az MR zrt.-elnök pályázatában foglalt célkitűzések időarányos megvalósításának kuratóriumi értékelése

 2. Az MR zrt. Archiválási Szabályzatának jóváhagyása

 3. Egyebek

dec. 10.

   
 

A két táblázat összevetéséből a következő megállapítások szűrhetők le:

 
 1. Kuratórium

 

A március 26-i ülés tervezett napirendi pontjai elmaradtak, helyettük felkerültek a következő napirendi pontok:

 
 • Az adóazonosítás és a zenei együttesek elnevezésének gyakorlata

 • Az MRKA 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi tervének jóváhagyása

 

A május 07-i ülés tervezett napirendi pontjai mellé felkerültek a következő napirendi pontok:

 
 • Az MR zrt. Alapító Okirata módosításának elfogadása

 • A Magyar Rádió Közalapítvány Iratkezelési Szabályzatának elfogadása

 

A május 21-i ülés tervezett napirendi pontjai kiegészültek a következő pontokkal:

 
 • A Magyar Rádió Zrt. Felügyelőbizottsága egy tagjának megválasztása

 • Kuratóriumi csoport(ok) megalakulása

 
 

Az október 08-i ülés napirendi pontjai mellé felkerült a következő:

 
 • Egyebek

 
 
 1. Elnökség

 
 

A január 29-i elnökségi ülés tervezett 1. napirendi pontja átkerült a február 12-i elnökségi ülés napirendi pontjai közé:

 
 • Az Fb. tájékoztatója a 2008. évi vizsgálatairól; az Fb. 2009. évi munkatervéről

 

A február 12-i ülés tervezett napirendi pontjai kiegészültek a következő pontokkal:

 
 • A Kossuth adó URH-s frekvenciájának jobb pozicionálásáról

 • Az Fb. tájékoztatója a 2008. évi vizsgálatairól; az Fb. 2009. évi munkatervéről

 • Az MR zrt.-elnök megbízási szerződése

 

Az ülésen napirend előtt az MRKA elnöke új napirendi pont felvételére tett javaslatot, melyet az elnökség elfogadott, és úgy döntött, hogy „Az országgyűlési beszámolók időszakáról” című napirendi pontot hatodikként tárgyalja.

 
 • Az országgyűlési beszámolók időszakáról

 

A március 12-i elnökségi ülésen napirend előtt az MRKA elnöke új napirendi pont felvételére tett javaslatot, melyet az elnökség elfogadott, majd úgy döntött, hogy „A hitel-keretszerződés hatályban tartásáról” című napirendi pontot harmadikként tárgyalja. Végül:

 
 • az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve jóváhagyásának előkészítése

 • a hitel-keretszerződés hatályban tartásáról

 

szóló napirendi pontok tárgyalását az elnökség elnapolta.

 

A március 17-i informális ülés nem szerepelt a tervezett munkatervben. A 2009. március 12-i elnökségi ülés 1. napirendi pontjának - A Magyar Rádió zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve jóváhagyásának előkészítése - tárgyalása úgy ért véget, hogy az elnökség nem hozott határozatot arról, hogy elfogadja-e az üzleti tervet, nem hozott határozatot arról, hogy elutasítja, illetve nem hozott határozatot, hogy valamilyen elvek mentén dolgozza át a menedzsment az előterjesztett üzleti tervet. Ezért az elnökség tagjainak többsége szükségesnek tartotta, hogy egy informális megbeszélés eredményeképpen kerüljenek tisztázásra - közösen a menedzsmenttel - az üzleti terv átdolgozását elősegítő peremfeltételek meghatározásai. Ennek megfelelően került sor 2009. március 17-én a nem hivatalos, informális megbeszélésre.

 
 

Az április 2-i elnökségi ülés tervezett második napirendi pontjának - Az MR zrt. hitelkeret-szerződésének felülvizsgálata - hosszas tárgyalását követően az elnökség megszavazta a napirendi pont újratárgyalását a következő elnökségi ülésen (ápr. 16.)

 

Az április 30-i elnökségi ülés tervezett napirendjei közé a következők kerültek még fel:

 
 • Javaslat az MR zrt. Alapító Okiratának módosítására

 • Javaslat a Magyar Rádió Közalapítvány Iratkezelési Szabályzatának elfogadására

 

A május 14-i elnökségi ülésen a Magyar Rádió zrt. elnökének díjazásáról szóló napirendi pontot az elnökség egy ügyrendi javaslat elfogadásával 2009. június 4-i ülésére halasztotta.

 

A június 04-i ülés tervezett pontjai módosultak, új napirendi pont:

 
 • Az MR zrt. 2008. évi beszámolójának, mérleg- és eredménykimutatásának előkészítése kuratóriumi döntésre

 

A július 16-i elnökségi ülés nem szerepelt a tervezett időpontok között. Az ülés napirendi pontjai a következők:

 
 • Az MR zrt. elnökének tájékoztatója az intézményen belüli bér- és prémiumrendszerről, valamint a belső rekonstrukciós munkálatokról

 • Az MRKA Járműhasználati, valamint a Mobiltelefon-használati Szabályzatának módosítása

 • A Magyar Rádió zrt. elnökének díjazása

 
 

A szeptember 10-i ülés tervezett pontjai kiegészültek a következő pontokkal:

 
 • A felügyelőbizottság felkérése

 • A Magyar Rádió Közalapítvány Szabályzata az elnökség és az Ellenőrző Testület költségtérítéséről

 

A szeptember 24-i elnökségi ülés tervezett napirendje mellé felkerült a következő pont:

 
 • Tájékoztatás a Benczúr utcai ingatlannal kapcsolatban

 
 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett munkatervtőlvaló eltérések és az ún. ad hoc jellegű napirendi pontok felvétele - bár számuk növekvő tendenciát mutat - alapvetően nem befolyásolják negatív módon az elnökség és a kuratórium törvényben meghatározott feladatainak elvégzését. Az új napirendi pontok felvétele rendre a működésre meghatározott szabályok között történik, aktualitásuk a napi történések függvényében indokolt.

 

 
 
 

Budapest, 2009. október 27.

 

Nagy Tamás

ET tag”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 
 
 

Kapcsolódó állomány(ok)
ÁllományÁllomány méret
Download this file (PDF946xdxtjvhvrohhmajexyrx.pdf)Ellenőrző Testületi határozatok127 kB